Wednesday, October 3, 2012

வெற்றி :-======கடமையை செய்தால் வெற்றி,கடமைக்கு செய்தால் தோல்வி.இஷ்டப்பட்டு செய்தால் வெற்றி,கஷ்டப்பட்டு செய்தால் தோல்வி.பொறுப்பாய் செய்தால் வெற்றி,வெறுப்பாய் செய்தால் தோல்வி.ஆவலாய் செய்தால் வெற்றி,பாவலா செய்தால் தோல்வி.வியர்வை சிந்தினால் வெற்றி,அயர்ந்து தூங்கினால் தோல்வி.சிரத்தையாய் செய்தால் வெற்றி,அரட்டை அடித்தால் தோல்வி.ஊக்கத்தோடு உழைத்தால் வெற்றி,ஏக்கத்தோடு நின்றால் தோல்வி

No comments: